Přejít na obsah Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Kontrolní seznam požadavků na soulad ISVS se základními požadavky legislativy

Tento postup se týká toho, s jakými základními legislativními požadavky musejí být nově v souladu informační systémy veřejné správy a na co se tedy připravit.

Kontrolní seznam požadavků na soulad ISVS se základními požadavky legislativy

Verze 1.0.1

Zpracováno jako výstup projektu egdilna.cz a partnerů v rámci EG konkrétních postupů

Úvod

Toto je kontrolní seznam a postup zejména využitelný pro architekty a odborníky pro ICT v úřadech. Udává podrobnosti a návody, jak postupovat v jednotlivé oblasti.

Tento postup se týká toho, s jakými základními legislativními požadavky musejí být nově v souladu informační systémy veřejné správy a na co se tedy připravit.

Postup najdete vždy v rámci sekce Postupy na webu metodiky.egdilna.cz

Aktuální verze je na adrese

https://metodiky.egdilna.cz/postupy/kontrolni-seznam-pozadavky-ISVS-nove

Základní požadavky ISVS na soulad

Tento kontrolní seznam slouží správcům informačních systémů veřejné správy, prostřednictvím zde uvedených bodů si mohou při asessmentu připravenosti svých ISVS přehledně a dostatečně podrobně zmapovat, v čem jsou již v souladu a co je v následujících úpravách čeká opravit.

Pro Zákon 365/2000 o ISVS

 • ISVS musí splňovat veškeré požadavky na ISVS, technické, architektonické, procesní i dokumentační

 • ISVS a jeho architektura a technická realizace musí být v souladu s Národním architektonickým plánem

 • K ISVS a všem jeho částem musí být vedena a aktualizována úplná dokumentace a to minimálně v rozsahu Vyhlášky o dlouhodobém řízení a Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti

 • ISVS musí poskytovat příslušné služby informačních činností a jejich řádné logování

 • ISVS musí poskytovat vnitřní služby pro podporu výkonu agendy a vnější sdílené služby pro sdílení údajů a využívání a poskytování služeb jiných ISVS

 • ISVS musí být provozován v infrastruktuře CMS a zajišťovat svoje služby pro OVM výhradně připojením přes CMS2

 • ISVS musí uskutečňovat integrace s ostatními ISVS výhradně prostřednictvím Referenčního rozhraní

 • ISVS musí umět poskytovat údaje subjektu údajů prostřednictvím ISVS nebo portálu s využitím zaručené elektronické identifikace

 • ISVS musí poskytovat údaje formou služeb do Portálu občana

 • Pokud ISVS zajišťuje příjem digitálních úkonů, nebo podání, nebo poskytování digitálních služeb, musí zajistit využití zaručené elektronické identifikace jako formu vlastnoručního podpisu a identity subjektu

 • ISVS musí být řádně dekomponován do jednotlivých celků na úrovni komponent a rozhraní a musí být tato kompozice zpracována na úrovni architektury, bezpečnosti a technické realizace

 • Pro spuštění služeb ISVS a každou změnu ISVS a nebo jeho služeb musí být souhlasné stanovisko OHA a NÚKIB

 • ISVS a jeho technická realizace a rozvoj musí být v souladu s

  • Požadavky na ekonomickou výhodnost provozu ISVS

  • požadavky na řízení informačních systémů veřejné správy,

  • požadavky na kategorizaci informačních systémů veřejné správy podle bezpečnostních úrovní

  • Požadavky na dekomponování informačních systémů veřejné správy,

  • technické požadavky na informační systémy veřejné správy,

  • pravidla pro strukturování dat v informačních systémech veřejné správy

  • bezpečnostní požadavky na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací zpracovávaných v informačních systémech veřejné správy

 • K ISVS musí být pro každou etapu jeho vývoje zpracována realizována architektura a to v rozsahu dle potřeb Národního architektonického plánu a s náležitostmi dle Národního architektonického rámce

 • ISVS musí být řádně ohlášen v Rejstříku ISVS v Registru práv a povinností a správce musí udržovat ohlášené údaje o něm aktuální a pravidelně doplňovat údaje o jeho provozu a ekonomických ukazatelích a aplikační dekompozice

Pro Zákon 111/2009 o základních registrech

 • ISVS musí umožnit řádné plnění povinností souvisejících s využíváním údajů ze základních registrů

 • ISVS musí umožňit řádně plnění povinností ke sdílení údajů v rámci agend s ostatními ISVS

 • ISVS musí zajišťovat služby týkající se využívání referenčních údajů a identit subjektů

  • Evidování subjektu a jeho údajů v základním datovém kmenu

   • Ztotožnění fyzické osoby z Registru obyvatel

   • Ztotožnění právnického subjektu z Registru osob

   • Přihlášení k notifikaci změny údajů fyzické osoby z Registru obyvatel

   • Přihlášení k notifikaci změny údajů právnického subjektu z Registru osob

   • Zpracování notifikací o změnách údajů z Registru obyvatel

   • Zpracování notifikací o změnách údajů právnického subjektu z Registru osob

  • Aktualizace a udržování údajů o subjektu z referenční identity

   • Aktualizace údajů o fyzické osobě z Registru obyvatel podle notifikace o změně

   • Aktualizace údajů o fyzické osobě z Registru obyvatel pro aktuální potřebu

   • Aktualizace údajů z Registru osob

   • Aktualizace údajů z Registru osob a souvisejících údajů z Registru obyvatel

  • Reklamace vůči základním registrům a editorům

   • Reklamace údajů o subjektech a jejich identitách

   • Reklamace neexistující fyzické osoby v Registru obyvatel

   • Reklamace neexistujících údajů o fyzické osobě v Registru obyvatel

   • Reklamace údajů o fyzické osobě v Registru obyvatel

   • Reklamace údajů o právnickém subjektu z Registru osob

   • Získání výsledku vlastní reklamace

 • ISVS musí zajišťovat služby týkající se sdílení údajů mezi agendami

  • Využívání práva na záznam skutečnosti v RPP

   • Záznam o odkazování klienta na Zápis o skutečnosti z RPP

   • Získání údajů Zápisu o skutečnosti z RPP

   • Reklamace údajů v zápisu o skutečnosti v RPP

  • Využívání agendových údajů jiných agend

   • Dotaz na existenci agendových údajů k subjektu v jiné agendě

   • Vyžádání agendového údaje z jiného AIS

   • Přihlášení notifikace o změně agendových údajů z jiné agendy

   • Získání agendového údaje z jiného AIS

   • Reklamace neexistujícího agendového údaje v jiné agendě

   • Reklamace agendového údaje v jiném AIS

   • Zpracování výsledku vlastní reklamace cizích agendových údajů

  • Poskytování agendových údajů jiným agendám

   • Poskytnutí informace, že agendový údaj neexistuje

   • Poskytnutí vlastních agendových údajů jinému AIS na vyžádání

   • Poskytnutí vlastních agendových údajů jinému AIS proaktivně

   • Poskytnutí vlastních agendových údajů jinému AIS při změně

   • Zpracování registrace notifikace ke změnám agendových údajů do jiných agend

 • ISVS musí evidovat a spravovat údaje ohlášené pro danou agendu v rozsahu v němž jsou stanoveny jako údaje jež eviduje jako agendové

 • ISVS musí zajišťovat služby logování využívání a sdílení údajů do centrálního řešení

Pro Zákon 106/1999 o svobodném přístupu k informacím

 • ISVS musí umět sestavit data pro jejich publikaci jako otevřená data

 • ISVS musí umět připravit či zprostředkovat údaje publikované v rozhraní způsobem umožňujícím dálkový přístup

 • ISVS musí zajišťovat publikaci dynamických dat pro publikační systém prostřednictvím API rozhraní

 • ISVS musí zajišťovat podporu všem procesům stanoveným pro postupy úřadů a životní situace

Pro Zákon 499/2004 o spisové službě

 • ISVS musí splňovat povinnosti spisové služby a správy dokumentů a to jedním z těchto způsobů:

  • Musí sám splňovat veškeré procesní a technické požadavky stanovené Vyhláškou o podrobnostech výkonu spisové služby a Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby

  • Musí splňovat procesní požadavky na správu dokumentů a tu technicky zajišťovat částečnou integrací na elektronický systém spisové služby

  • Musí být řádně integrován na elektronický systém spisové služby, který zajistí veškeré procesy a služby správy dokumentů

 • ISVS musí umět přebírat doručené dokumenty z elektronického systému spisové služby a podatelny pro věcné zpracování dle agendy

 • ISVS musí umět vytvářet digitální dokumenty alespoň jedním z těchto způsobů:

  • Pokud sám vytváří dokumenty, jím generované dokumenty musí splňovat veškeré technické požadavky a náležitosti

  • Pokud sám vytvářet dokumenty nebude, musí být schopen sestavit podklad a zavolat validní generátor dokumentů se všemi požadavky

 • ISVS musí zajistit zápis každé události spojené s dokumentem a spisem do transakčního protokolu vedeného v elektronickém systému spisové služby

 • Pokud ISVS zajišťuje příjem podání či digitálních úkonů jako ISVS či z jiného ISVS (třeba portálu), musí umět zjistit jeho validitu včetně identity odesílatele

Pro Zákon 111/2019 o zpracování osobních údajů

 • ISVS musí zpracovávat pouze ty údaje, které jsou buď agendovými údaji, nebo provozními údaji

 • ISVS musí umožňovat přístup k údajům a funkcím pouze oprávněným uživatelům v jejich aktuální roli

 • ISVS musí logovat veškerý přístup, využívání a zpracování osobních údajů a to včetně identity konkrétní fyzické osoby uživatele a důvodu

 • ISVS musí obsahovat bezpečnostní funkce a mechanismy, aby bylo znemožněno jeho zneužití či neoprávněný přístup k údajům

 • ISVS musí na požádání oprávněného uživatele poskytnout záznamy o zpracování údajů a přístupu k údajům

Pro Zákon 181/2014 o kybernetické bezpečnosti

 • Pro ISVS musí být vedena úplná bezpečnostní dokumentace a dokumentace testů a dokumentace pro analýzu rizik

 • ISVS musí být architektonicky vyřešen tak, aby splňoval principy kybernetické bezpečnosti


Copyright © 2022-2023 EGdílna