Přejít na obsah Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Kontrolní seznam tvorby a údržby Katalogu služeb úřadu

Tento postup se týká toho, proč a jak si má úřad vytvářet vlastní katalog služeb s vazbou na Katalog služeb veřejné správy a co s ním má dělat

Kontrolní seznam tvorby a údržby Katalogu služeb úřadu

Verze 0.4

Zpracováno jako výstup projektu egdilna.cz a partnerů v rámci EG konkrétních postupů

Úvod

Toto je kontrolní seznam a postup zejména využitelný pro architekty a odborníky pro ICT v úřadech. Udává podrobnosti a návody, jak postupovat v jednotlivé oblasti.

Tento postup se týká toho, proč a jak si má úřad vytvářet vlastní katalog služeb s vazbou na Katalog služeb veřejné správy a co s ním má dělat

Postup najdete vždy v rámci sekce Postupy na webu metodiky.egdilna.cz

Aktuální verze je na adrese

https://metodiky.egdilna.cz/postupy/kontrolni-seznam-katalog-sluzeb-uradu

Katalog služeb úřadu a Katalog služeb veřejné správy

Pro orgán veřejné moci je v některých případech vhodné si vytvořit vlastní vnitřní katalog služeb, kterému říkáme Katalog služeb OVM nebo Katalog služeb úřadu. Jde o datovou evidenci, v níž se vedou údaje o

 • službách veřejné správy, jež orgán veřejné moci poskytuje
 • službách veřejné správy, jež jsou poskytovány prostřednictvím orgánu veřejné moci
 • Službách určených uživatelům, jež nejsou službami veřejné správy

Všechny tyto služby je vhodné (a někdy i nutné) si vést ve svém katalogu a to zejména pro tyto potřeby:

 • U služeb, jež jsou poskytovány úřadem kde je zároveň ohlašovatelem, jde o jeho prvotní evidenci, ze které ohlašuje služby a úkony v rámci agendy v Katalogu služeb (pokud si o službě vede sám další informace jež nejsou v Katalogu služeb).
 • U všech služeb veřejné správy si sice základní údaje o službách a úkonech získá z Katalogu služeb veřejné správy, ale sám si u služeb musí vést údaje potřebné pro jeho fungování, jako je zodpovědný útvar, správce služby, správce informačního systému jež službu poskytuje či využívá, apod.
 • U služeb jež poskytuje klientům a uživatelům, i když nejsou službami veřejné správy, si musí vést údaje o službě samotné, o správci služby a o zodpovědných osobách, o nástrojích jež k dané službě potřebuje a také podklady pro řízení a hodnocení kvality služby v rámci řízení kvality úřadu.
 • v neposlední řadě je Katalog služeb úřadu správným zdrojem pro publikování customizovaných údajů o službách na web či portál daného úřadu.

Katalog služeb úřadu je vhodné si zřídit a vést ve dvou základních situacích:

 1. Jsem-li větší úřad s vlastním portálem služeb či vlastními technickými prostředky pro zprostředkování a poskytování služeb klientům
 2. Jsem-li úřad, který sdružuje informace o službách i pro jiné úřady (zejména v rámci struktury samospráv) a budu jej tedy poskytovat jako prostředek i pro potřeby těchto úřadů

Jak základně postupovat při tvorbě Katalogu služeb úřadu a jeho prvotním naplnění

 1. Úřad si projde Katalog služeb veřejné správy (třeba přes nástroj Veřejná část Katalogu služeb veřejné správy) a zjistí si, jak katalog vypadá, co obsahuje, může využít také nástroj Interní evidenční část Katalogu služeb VS.
 2. Rozhodne o formě a nástroji, ve kterém povede vlastní Katalog služeb úřadu. Může jít o interaktivní seznam v Sharepointu, model v ArchiMate a nebo třeba komplexní katalog v Enterprise Architectu, záleží na složitosti úřadu a na požadavcích na správnou evidenci služeb.
 3. Vytvoří si evidenci Katalog služeb úřadu s využitím předpřipraveného vzorového datového modelu katalogu (vytváří se).
 4. Pro služby veřejné správy zapsané v Katalogu služeb si převezme do svého katalogu služby, které se ho týkají a doplní si vlastní specifické podrobnosti.
 5. Pro služby veřejné správy, které nejsou v katalogu služeb je identifikuje a zapíše si jejich podrobnosti, přitom postupuje podle dokumentu Metodika pro evidenci služeb veřejné správy a stanovení postupu jejich digitalizace. Pokud je ohlašovatelem či OVM vykonávajícím působnost poskytnutím služby, zajistí zápis (či opravu) služeb v Katalogu služeb veřejné správy.

Copyright © 2022-2023 EGdílna