Přejít na obsah Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Metodický návod k vybraným ustanovením vyhlášky 96/2023 novely vyhlášky o výkonu spisové služby

Vyhláška 96/2023 je zásadní změnou vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby a přináší dost razantní změny do evidence a správy dokumentů. MV zpracovalo vysvětlení některých nových či změněných ustanovení vyhlášky, kterými chce zpřehlednit a vyjasnit význam nové legislativy.

Odbor archivnictví a spisové služby MV ČR v rámci své metodické činnosti zpracoval také vysvětlující a výkladový dokument s vysvětlením některých ustanovení novelizace spisové vyhlášky. Metodický návod k vybraným ustanovením vyhlášky č. 96/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

Struktura metodického návodu

  1. Označování doručeného dokumentu a zaznamenávání příloh dokumentu, jednoznačný identifikátor
  2. Zveřejnění podmínek příjmu dokumentů na úřední desce nebo na internetových stránkách
  3. Kontrola doručeného dokumentu po stránce splnění stanovených podmínek, příjem datových zpráv jinými prostředky
  4. Práce s dokumentem doručeným na technickém nosiči dat
  5. Zavedení pojmu komponenta
  6. Tvorba čísla jednacího a čísla ze samostatné evidence dokumentů
  7. Spis, typový spis
  8. Spisový a skartační plán, zrušení skartačního znaku „V“
  9. Jmenný rejstřík
  10. Přechodné ustanovení a účinnost

Bohužel samotný metodický návod s výklady je nešťastně až přílohou dokumentu Metodika ke změně prováděcích předpisů ke spisové službě což je pro příjemce dokumentu dosti zmatečné, nicméně takto byl MV vydán.


Copyright © 2022-2023 EGdílna