Přejít na obsah Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Podrobný popis obsahu vybraných předpisů k eGovernmentu

Přehled co najdete v jakém EG zákoně ve formě jednoduchých a přehledných odrážek, průběžně aktualizováno

Aktualizováno 18.1.2024 podle aktuálních zákonů

Níže je přehledně uvedeno, co přesně obsahují které zákony jež jsou klíčové pro digitalizaci a eGovernment:

Diagram Klíčová EG legislativa

OBSAH DOKUMENTU

Popisy klíčových EG zákonů

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

 • V oblasti informačních systémů

  • Definuje některé pojmy z oblasti eGovernmentu a informačních systémů

  • Stanovuje rámec pro celou oblast ISVS

  • Definuje, co je informační systém a co je ISVS

  • Definuje základní role spojené se správou ISVS

   • Správce informačního systému

   • Provozovatel informačního systému

   • Uživatel informačního systému

  • Definuje speciální typy informačních systémů a povinnosti správců pro

   • Elektronické systémy spisové služby

   • Systémy pro personalistiku a oděňování

   • Ekonomické systémy a účetnictví

   • E-mailové systémy a platformy

  • Definuje kategorii Určený informační systém a některá jeho specifika

  • Stanovuje povinnosti správcům určených informačních systémů

   • Požádat o stanovisko Odbor hlavního architekta v záměru projektu a v realizaci projektu ICT

   • Požádat o stanovisko Odbor hlavního architekta před realizací projektů určených IS

   • Požádat o stanovisko Odbor hlavního architekta před zahájením poskytování či změně služby určeného IS (kolaudace)

   • Realizovat dlouhodobé řízení ICT

  • Zakazuje realizovat rozvoj či pořízení určených informačních systémů a nebo uvedení do provozu bez souhlasného stanoviska OHA

  • stanovuje, že porušení povinností podle zákona o ISVS je porušením rozpočtové kázně (se všemi důsledky)

  • Stanovuje povinnost využívat pro vazby a propojování výhradně referenční rozhraní

  • Stanovuje povinnost provozovat a služby z ISVS poskytovat výhradně
   prostřednictvím Centrálního místa služeb

 • V oblasti cloud computingu

  • Stanovuje základní povinnosti k využívání cloudu ve veřejné správě

  • Definuje jako cloud

   • Státní cloud ve státních datových centrech

   • Komerční cloud poskytováním služeb cloudu splňujícím standardy

  • Definuje Katalog Cloud computingu, který se skládá z

   • Katalogu nabídek cloudových služeb, který zavádí jako povinně využívaný dynamický nákupní systém pro cloud

   • Katalogu poptávky cloudových služeb

   • Katalogu využívání cloudových služeb veřejnou správou

   • Katalogu poskytovatelů cloudových služeb

  • Stanovuje povinnost poptávat a nabízet výhradně služby uvedené v katalogu

  • Stanovuje povinnost oznámit využívání cloudu do Katalogu využívání cloud computingu

  • Stanovuje postupy pro registraci poskytovatelů a cloudových služeb a pro zápisy do katalogů

 • V oblasti řízení ICT

  • Zakotvuje jako závazné a povinné strategické dokumenty

   • Informační koncepci České republiky

   • Informační koncepci orgánu veřejné správy, jež musí být v souladu s IKČR

  • Stanovuje zejména vládě, Radě vlády pro informační společnost a Digitální a informační agentuře povinnosti související s IK a se znalostmi k informačním systémům

  • Stanovuje orgánům veřejné správy zpracovávat, aktualizovat, udržovat, provádět a vyhodnocovat jejich Informační koncepci

  • Stanovuje orgánům veřejné správy mít svoje koncepce a systémy v souladu s IKČR. Stanovuje správcům informačních systémů zpracovávat a udržovat provozní dokumentaci

 • Dále zákon

  • Definuje Portál veřejné správy, udává jeho cíl a služby a stanovuje některé související povinnosti

  • Stanovuje povinnosti správcům informačních systémů vůči subjektům, jako třeba přístup k údajům vedeným o nich a nebo výpisy údajů

  • Definuje využívání zaručené elektronické identifikace v rámci portálů a v rámci poskytování služeb

  • Stanovuje, že zaručená elektronická identifikace správně využitá při službách informačních systémů nahrazuje podpis a je jednou z forem vlastnoručního podpisu

  • Definuje Centrální místo služeb jako infrastrukturu KIVS a stanovuje povinnosti využívat CMS správcům ISVS

  • Stanovuje povinnosti související s přístupem k údajům v informačních systémech a s jejich výpisy

  • Dává subjektům, jež mají elektronickou identifikaci, práva k přístupům, k údajům a výpisům z informačních systémů

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

 • V oblasti základních registrů a jejich využívání

  • Zavádí základní registry

   • Registr obyvatel (ROB) pro referenční údaje o fyzických osobách

   • Registr osob (ROS) pro referenční údaje o právnických osobách a subjektech

   • Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN) pro referenční údaje o územních prvcích a adresách v ČR

   • Registr práv a povinností (RPP) pro referenční údaje o agendách veřejné správy, výkonu působnosti orgánů veřejné moci, informačních systémech veřejné správy, údajích a úkonech v agendách a o rozhodnutích týkajících se subjektů

  • Stanovuje u jednotlivých základních registrů jejich správce, provozovatele, editory

  • Stanovuje působnost a povinnosti Digitální a informační agentuře v souvislosti se základními registry

  • Zakotvuje jako součást povinně využívaného referenčního rozhraní

   • Informační systém základních registrů (ISZR) pro poskytování a využívání služeb základních registrů

   • Informační systém sdílené služby (EGSB) pro poskytování a využívání služeb ostatních agendových informačních systémů v propojeném datovém fondu

  • Stanovuje editorům jejich povinnosti týkající se zápisu a změny referenčních i nereferenčních údajů v jednotlivých registrech

  • Správcům základních registrů se udává povinnost označování nesprávných údajů a vznášet reklamace a řešit jejich vyřízení s editorem a kontrolovat v případě nesouladu pro vznesení reklamace údajů

  • Stanovuje orgánům veřejné moci povinnosti v souvislosti s referenčními údaji, a to zejména

   • Využívat jako autoritativní zdroj údajů k úřadování referenční údaje ze základních registrů

   • Využívat služby ISZR k napojení jejich agendových informačních systémů na ISZR

   • Reklamovat zpochybněné či nesprávné údaje vůči editorovi údajů v registru

   • Při výměně údajů mezi jednotlivými AIS vždy využít překladu AIFO identifikátorů

   • Ve svých AIS využívat vlastní identifikátory, které ale nesmí využívat k propojování

  • U specifik údajů o fyzických osobách z Registru obyvatel dále

   • Využívat agendové identifikátory fyzických osob (AIFO) podle agend, v nichž působí a vnichž využijí referenční údaje
  • Řeší záležitosti ohledně výpisů údajů z registrů a výpisů údajů o využívání, na něž mají subjekty právo a stanovuje kanály pro tyto výpisy

 • V oblasti sdílení údajů v propojeném datovém fondu

  • Koncepty využívané pro referenční údaje v základních registrech se aplikují na veškeré agendové údaje sdílené agendovými informačními systémy (Propojený datový fond)

  • Obecně se definují kategorie údajů

   • Referenční údaje

   • Agendové údaje

   • Údaje o využívání údajů

   • Provozní údaje

  • Nesdílí se údaje jež jsou referenčním údaji, tedy

   • Referenční údaje se využívají ze základních registrů prostřednictvím ISZR

   • Všechny ostatní agendové údaje se využívají z agendových informačních systémů prostřednictvím EGSB

   • Stanovuje povinnosti ohlašovatelům agend ohlašovat také údaje včetně jejich kontextů pro poskytování a využívání v rámci PPDF

   • Stanovuje povinnosti správcům agendových informačních systémů

    • Poskytovat údaje jiným agendám

    • Využívat údaje jiných agend

    • Prostřednictvím EGSB zajistit služby pro Notifikace, aktualizace, reklamace a opravy údajů

    • Zajistit logování poskytování a využívání údajů a to i prostřednictvím logování využívání údajů přes SZR

 • U Registru obyvatel

  • Definuje, že primárními editory jsou Evidence obyvatel a Cizinecký informační systém

  • Zakotvuje mechanismy zápisu subjektů a aktualizace jejich údajů

  • Jako referenční údaje stanoví také kontaktní údaje osoby (e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu) a identifikátor a stav datové schránky

  • Řeší problematiky využívání údajů jako osobních údajů a jejich ochranu a zapojuje Úřad pro ochranu osobních údajů

 • U Registru osob

  • Zakotvuje principy zápisu subjektů a aktualizace údajů o nich

  • Stanovuje, kdo je prostřednictvím systémů editorem údajů pro jaké osoby

  • Jako referenční údaje o osobě stanoví také identifikátor a stav datové schránky

  • Řeší využívání údajů z registru a jejich publikaci

  • Stanovuje povinnost publikovat registr v souladu se zákonem jako otevřená data

 • U Registru územní identifikace adres a nemovitostí

  • Stanovuje editory údajů a jejich povinnosti realizované prostřednictvím ISUI

  • Stanovuje podrobnosti týkající se vztahu s Katastrem nemovitostí a katastrálními systémy

  • Řeší publikaci údajů z RUIAN

 • U Registru práv a povinností

  • Stanovuje, co je to Agenda veřejné správy a její povinnosti, způsoby ohlašování a využívání údajů o agendách

  • Stanovuje referenční údaje pro agendu, jako třeba

   • Základní údaje o agendě

    • Právní předpisy agendy a činností v agendě a jejich ustanovení

    • Činnosti a činnostní role

    • Ohlašovatele

    • Působnost v agendě, včetně všech orgánů veřejné moci a jejich působností dle jednotlivých činností

    • Oprávnění k údajům v agendě pro orgány veřejné moci a soukromoprávní uživatele údajů

    • Agendové informační systémy pro podporu výkonu agendy

    • Údaje vedené v agendě

    • Údaje využívané ze základních registrů a z jiných agend

    • Údaje poskytované jiným agendám

    • Služby veřejné správy k agendě

    • Digitální služby poskytované v rámci agendy

    • Digitální úkony činěné v rámci agendy

  • Definuje obecné role k výkonu agend, a to

   • Ohlašovatele agendy, jež je za agendu zodpovědný a zodpovídá za správnost referenčních údajů o ní

   • Orgán veřejné moci působící v agendě, jež vykonává definované činnosti v rámci agendy a využívá k tomu příslušné informační systémy

   • Soukromoprávního uživatele údajů, jež není orgánem veřejné moci, ale má zákonem stanovený přístup k údajům ze základních registrů

   • Poskytovatele údajů a uživatele údajů jako publikující a čtenářský subjekt při výměně údajů vedených v agendách prostřednictvím vazeb informačních systémů

  • Definuje Katalog služeb a stanoví povinnosti zápisů a aktualizací pro

   • Služby veřejné správy

   • Digitální služby

   • Digitální úkony

  • Zakotvuje Zápis rozhodnutí a Zápis skutečnosti týkající se fyzické či právnické osoby a řeší podrobnosti o zápisu a aktualizaci údajů a jejich využití v souladu s PDS

  • Zavádí Rejstřík ISVS a stanovuje jeho strukturu a vyhláškou rozsah povinně spravovaných a ohlašovaných údajů o každém ISVS

Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby

 • Definuje obecná práva subjektům

  • Právo na digitální službu

  • Právo činit digitální úkon

  • Právo na osvědčení digitálního úkonu

  • Právo na nahrazení úředně ověřeného podpisu nebo uznávaného elektronického podpisu

  • Právo na využívání údajů

  • Právo na zápis práva, povinnosti nebo právní skutečnosti

  • Právo na prokázání právní skutečnosti

  • Právo na využití digitálního stejnopisu průkazu

  • Právo na zápis kontaktního údaje

  • Právo na informace v souvislosti s poskytováním digitálních služeb

  • Právo na elektronickou identifikaci a autentizaci

  • Právo na technologickou neutralitu

 • Zakotvuje Digitální a informační agenturu, která zejména

  • plní koordinační úlohu v oblasti digitálních služeb a digitálních úkonů

  • plní koordinační úlohu pro informační technologie

  • plní koordinační úlohu v oblasti evidence a sdílení dat

  • zajišťuje systém podpory centrálních způsobů komunikace veřejné správy

  • zajišťuje odborný rozvoj, školení, sdílení znalostí, osvětu a vzdělávání v oblasti své působnosti

  • provozuje kompetenční centra

 • Další změny EG zákonů

  • Upravuje realizaci digitálního prokazování stejnopisem průkazu, provoz a využívání souvisejících elektronických a mobilních aplikací a udává k tomu příslušné povinnosti

  • Upravuje zákony tak, aby se mohla realizovat práva PDS

  • Zavádí některé související mechanismy, jako sdílení agendových údajů či zápis rozhodnutí do RPP

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

 • V oblasti datových schránek a komunikace přes ně

  • Definuje, co jsou to datové schránky a datové zprávy, jak fungují a k čemu se využívají

  • Definuje tři základní typy datových schránek

   • Soukromoprávní datová schránka (datová schránka fyzické osoby nebo právnické osoby)

   • Datová schránka orgánu veřejné moci

   • Další datová schránka orgánu veřejné moci (zvláštní schránka pro organizační jednotku či zvláštní činnost)

  • Zavádí Informační systém datových schránek, jehož správcem je DIA

  • Definuje způsoby přístupu do datové schránky

   • Prostřednictvím webového rozhraní ISDS

   • Prostřednictvím systému (třeba elektronického systému spisové služby)

  • Definuje dvě role pro přístup do datové schránky a jejich závaznost

   • Přístup jménem konkrétní fyzické osoby (uživatelské přístupové údaje)

   • Přístup jménem systému a celé organizace (certifikát pro systém)

  • Řeší problematiku zřizování a zpřístupňování a znepřístupňování a rušení datových schránek na žádost

  • Řeší problematiku přístupových údajů a prostředků pro přístup ke službám ISDS

  • Stanovuje mechanismy komunikace datovou schránkou

   • Mezi dvěma orgány veřejné moci vždy jako povinný

   • Od orgánu veřejné moci k soukromoprávnímu subjektu vždy jako povinné doručování

   • Od soukromoprávního subjektu k orgánu veřejné moci jako dobrovolné podání a úkon, ale s nezpochybnitelnou důvěryhodností

   • Mezi soukromoprávními subjekty jako garantované, ale nepovinné a právně nezávazné a za úplatu

  • Stanovuje kdy a komu se zřizuje datová schránka ze zákona

   • Fyzickým osobám po využití EID (od roku 2023)

   • Podnikajícím fyzickým osobám (od roku 2023)

   • Právnickým osobám

   • Orgánům veřejné moci (bez možnosti zrušení)

  • Stanovuje podrobnosti pro komunikaci u soukromoprávních datových schránek

   • Placené poštovní datové zprávy

   • Zavádí poštovní datové zprávy jako formu doručování i ve soukromoprávních případech

 • V oblasti autorizované konverze dokumentů

  • Zavádí autorizovanou konverzi jako formu garantovaného převodu mezi analogovým a digitálním dokumentem, a to se zaručením účinků originálu

  • Stanoví dvě formy autorizované konverze

   • Autorizovaná konverze z moci úřední (vykonávají orgány veřejné moci pro potřeby své činnosti, realizuje se zdarma)

   • Autorizovaná konverze na žádost (na žádost na kontaktním místě se provádí za úplatu)

  • Určuje podrobnosti konverze a související náležitosti

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

 • V oblasti archivnictví

  • Upravuje celou oblast archivnictví

  • Definuje soustavu archivů a jejich povinnosti

  • Definuje základní pojmy pro archivnictví a spisovou službu

  • Určuje podrobnosti spravování a péče o archiválie

  • Určuje podmínky a podrobnosti badatelské činnosti a nahlížení a zpřístupnění archiválií

  • Zakotvuje digitální archiv a stanovuje související povinnosti, včetně správy digitálních archiválií a jejich zpřístupnění

 • V oblasti spisové služby

  • Definuje, co je to spisová služba a definuje základní její procesy

  • Stanovuje povinnost vykonávat spisovou službu pro tzv veřejnoprávní původce, a to

   • Spisovou službu v listinné podobě (pro některé, kteří si mohou vybrat) (ruší se od roku 2023)

   • Spisovou službu v elektronické podobě, a to vždy s využitím elektronického systému spisové služby

  • Stanovuje povinnost souladu elektronických systémů spisové služby s technickými požadavky Národního standardu

  • Stanovuje původcům povinnost využívat výhradně ESSL jež je v souladu a atestovaný

  • Zavádí povinnou atestaci ESSL systémů a stanovuje její podrobnosti

  • Zakazuje dodavatelům nabízet a dodávat ESSL jež nejsou v souladu a systémy jež nejsou ESSL a zavádí sankce pro původce i dodavatele

  • Řeší problematiku schvalování dokumentů s využitím jiných technických prostředků jako ekvivalentu podpisů pro interní účely

  • Stanovuje povinnosti původcům pro správu dokumentů, komunikaci s archivem a skartace

  • Původcům stanovuje povinnost vydávat a dodržovat Spisový řád a Spisový plán jako procesní dokumenty pro spisovou službu

  • Archivům zakládá povinnost metodické činnosti a pomoci v rámci předarchivní péče

  • Řeší problematiku jiné konverze jako konverze zaručující shodu, a to zejména pro účely evidence digitálních dokumentů

Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

 • V oblasti služeb vytvářejících důvěru

  • Zákon obecně transponuje nařízení EU 910/2014 EIDAS

  • Stanovuje podmínky pro některé služby

 • V oblasti důvěryhodnosti

  • Definuje povinnost veřejnoprávním subjektům opatřovat digitální dokumenty kvalifikovanými validačními prvky

  • Definuje možnost soukromoprávním subjektům pro podpis opatřovat dokumenty zaručenými validačními prvky

Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci

 • V oblasti elektronické identifikace

  • Upravuje celou právní oblast pro fungování a využívání elektronické identifikace

  • Částečně transponuje nařízení EU 910/2014 EIDAS v oblasti elektronické identity a identifikace

  • Stanovuje, že jediným kvalifikovaným systémem elektronické identifikace v ČR je státní NIA a Národní bod

  • Stanovuje podmínky pro využívání zaručené elektronické identifikace osob prostřednictvím služeb Národního bodu

  • Definuje státní EID prostředky jako prostředky nejvyšší úrovně záruky a další jako prostředky značné úrovně záruky

  • Definuje podmínky, u kterých se mohou připojit další poskytovatelé identifikačních prostředků pro využívání EID prostřednictvím Národního bodu

Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti

 • V oblasti kybernetické bezpečnosti

  • Upravuje celou oblast kybernetické bezpečnosti

  • Stanovuje povinnosti a oprávnění pro Národní úřad kybernetické a informační bezpečnosti

  • Zakotvuje některé prvky infrastruktury a některé systémy a služby jako prvky kritické infrastruktury se zvláštní ochranou podle krizového zákona

  • Stanovuje povinnost sledování a oznamování incidentů

  • Řeší celou oblast správy bezpečnostních rizik, včetně správy aktiv a bezpečnostní dokumentace

 • V oblasti kybernetické bezpečnosti ISVS

  • Stanovuje správcům ISVS povinnosti týkající se kybernetické bezpečnosti

  • Stanovuje kategorie pro významné systémy a kritické systémy a podmínky jejich kybernetické bezpečnosti

  • Stanovuje bezpečnostní kategorie systémů a bezpečnostní kategorie pro cloud

  • Upravuje oblast správy vztahů s významnými dodavateli

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • V oblasti přístupu k informacím

  • Definuje celý právní rámec pro přístup k informacím

  • Stanovuje povinnosti poskytovat informace pro povinné subjekty včetně některých soukromoprávních subjektů a rozsah jejich povinnosti poskytovat informace nad rámec publikovaných dat

  • Stanovuje mechanismus žádostí o poskytnutí informací a podrobnosti pro jejich vyřizování

  • Stanovuje opravné mechanismy pro vynucení informací

 • Definuje jednotlivé povinné subjekty, který obecně jsou

  • úřady a orgány veřejné moci a jimi zřízené organizace

  • nově definované Veřejné podniky (§2a a §2b)

  • Zakotvuje princip výhradní dohody určené k výhradnímu poskytování pro účely digitalizace kulturního fondu s možností dohody na 8+5 let a zákaz poskytovat informace jinému subjektu po dobu trvání výhradní dohody.

 • V oblasti zveřejňování a publikování informací

  • Stanovuje okruh povinně zveřejňovaných informací u každého povinného subjektu

  • Stanovuje povinnost poskytovat na žádost příjmy funkcionářů

  • Definuje kanály a obsah pro povinně zveřejňované informace

  • Stanovuje povinnost zpracovávat a zveřejňovat výroční zprávy o poskytování informací.

  • Definuje Centrální registr výročních zpráv jako datovou formu výročních zpráv a záznam údajů z výročních zpráv do tohoto registru.

  • Definuje Národní katalog otevřených dat jako zdroj informací o publikovaných datových sadách. Samotný NKOD je také publikován jako otevřená data.

  • Řeší celou oblast publikování otevřených dat a stanovuje pro ni podrobnosti a povinnosti

  • Stanovuje povinnost povinným subjektům údaje o publikovaných otevřených datech zapisovat do NKOD.

  • Stanovuje povinnost publikovat jako otevřená data veškerá rejstříková a registrová data jež jsou veřejně přístupná

  • Definuje Národní katalog otevřených dat a jednotlivé katalogy otevřených dat a mechanismy jejich fungování

  • Zavádí povinnost publikovat metadata o datových sadách a kanály pro tuto publikaci

  • Speciálně zavádí povinnost publikovat formou otevřených dat úřední desku a její metadata

Zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

 • V oblasti legislativy

  • Zákon zejména zakotvuje tvorbu, realizaci, vyhlašování a doplňování právních předpisů a legislativy

  • Mimo jiné udává strukturu návrhů právních předpisů a jejich náležitosti

 • V oblasti přístupu k legislativě

  • Zavádí informační systém Elektronické sbírky a Elektronické legislativy

  • Definuje povinnosti zúčastněných aktérů při využívání informačních systémů eSbírka a eLegislativa


Copyright © 2022-2023 EGdílna