Přejít na obsah Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Detailní rozbor Transformačního zákona

Zákonem 471/2022 se nejen zřizuje Digitální a informační agentura a mění se kompetence, ale také přináší některé věcné změny v oblasti informačních systémů a eGovernmentu. II pro tento zákon jsme připravili tolik oblíbený detailní rozbor jednotlivých změn v lidštině.

EGdílna pro vás připravuje u klíčových změnových digitálních zákonů detailní rozbory a popisy všech změn. Dokumenty jsou určeny pro nelegislativce a normální smrtelníky a IT odborníky v úřadech. Vyznat se ve všech změnách legislativního rámce EG je prakticky nemožné a tato forma informací o zásadních změnách se ukázala jako velice vítaná. Děkujeme za všechny kladné ohlasy a díky a samozřejmě i za nápady na vylepšení. OBSAH DOKUMENTU

Detailní rozbor Zákona 471/2022 Transformačního zákona

Součástí nového legislativního rámce EG se nově stává také [Zákon 471/2022 Transformační zákon] (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-471), kterým se mění působnost v oblasti digitalizace a řízení eGovernmentu. Jako vždy máte k dispozici podrobnější rozbor toho nejzásadnějšího, co se tímto zákonem mění.

Tomuto zákonu se říká také Transformační zákon, protože jeho hlavním posláním je transformovat pravomoci a povinnosti ke koordinaci digitalizace a eGovernmentu. Přináší ale i drobné věcné změny.

Nejdůležitější změny

 1. Zřizuje se Digitální a informační agentura, na kterou přecházejí dosavadní působnosti Ministerstva vnitra a Správy základních registrů a další pravomoci.

 2. Zakotvuje se Rada vlády pro informační společnost a dostává povinnosti na národní úrovni

 3. Zaniká Správa základních registrů.

 4. Zřizuje se Správa státních služeb vytvářejících důvěru, která bude za předem stanovených podmínek poskytovat kvalifikované služby státu a jeho orgánům.

 5. V Zákoně o informačních systémech veřejné správy se rozšiřuje okruh povinných subjektů i o Státní právnické osoby, o které se rozšiřuje skupina Orgány veřejné správy.

 6. Zpřesňují se povinnosti v souvislosti s dlouhodobým řízením IK a s informačními systémy veřejné správy.

 7. DIA je nově správcem některých klíčových informačních systémů, jako je Registr práv a povinností, Informační systém základních registrů a Informační systém sdílené služby, Národní katalog otevřených dat, Portál veřejné správy a Centrální místo služeb, Informační systém datových schránek, Jednotný identitní prostor a Autentizační systém, Registr smluv a další.

 8. Výslovně se uvádí, že nesplnění povinností podle zákona o informačních systémech je porušením rozpočtové kázně se všemi důsledky z toho plynoucími (i pro konkrétní osoby)

 9. Zpřesňuje se povinnost požádat OHA o stanovisko skutečně vždy při pořízení či změně informačního systému či jeho služeb, nebo při architektonické změně

 10. DIA přebírá veškerou agendu Odboru hlavního architekta (OHA), jehož poslání se fakticky nemění, ale bude součástí DIA, nikoliv MV. Dále DIA přebírá správu a provoz některých informačních systémů, jako jsou některé základní registry a centrální systémy EG

 11. Ministerstvu vnitra zůstává správa Registru obyvatel, správa Registru práv a povinností přechází na DIA

 12. Drobně se zpřesňují některé pojmy v EG zákonech

Nejdůležitější změny v jednotlivých klíčových EG zákonech

Zákon, kromě níže uvedených, mění také ostatní zákony, a to vždy přenosem zodpovědnosti a působnosti z Ministerstva vnitra na Digitální a informační agenturu.

ČÁST PRVNÍ: Změna zákona o právu na digitální služby

 • Zřizuje se Digitální a informační agentura, která zejména:

  • plní koordinační úlohu v oblasti digitálních služeb a digitálních úkonů podle tohoto zákona,

  • plní koordinační úlohu pro informační technologie,

  • plní koordinační úlohu v oblasti evidence a sdílení dat,

  • zajišťuje systém podpory centrálních způsobů komunikace veřejné správy,

  • zajišťuje odborný rozvoj, školení, sdílení znalostí, osvětu a vzdělávání v oblasti své působnosti,

  • provozuje kompetenční centra.

 • Přidává se nová obecná závazná deklarace: “Poskytování digitálních služeb je společným cílem všech orgánů veřejné moci směřující k zajišťování veřejných potřeb.“.

 • V přechodných ustanoveních se slaďují lhůty, kdy DIA má fungovat od 1.4.2023.

 • V přechodných ustanoveních se také řeší pracovně-právní a majetkové přechody mezi MV a DIA.

###ČÁST PÁTÁ: Změna zákona o svobodném přístupu k informacím

 • Správcem Národního katalogu otevřených dat je nově DIA.

ČÁST ŠESTÁ: Změna zákona o informačních systémech veřejné správy

 • Mění se ustanovení vzhledem ke změně působnosti s MV na DIA.

 • Zakotvuje se Rada vlády pro informační společnost (RVIS) a svěřují se jí některé věci na národní úrovni:

  • zpracovává návrhy strategických dokumentů v oblasti informačních systémů veřejné správy, a to i z hlediska bezpečnosti těchto systémů, předkládá tyto dokumenty vládě, sleduje a analyzuje informační potřeby veřejné správy a stav informačních systémů veřejné správy,

  • připravuje nebo koordinuje přípravu záměrů pro vytváření či rozvoj informačních systémů veřejné správy spravovaných státními orgány či státními právnickými osobami, nebo informačních systémů veřejné správy spravovaných orgány územních samosprávných celků, které slouží k výkonu přenesené působnosti, vyvolané společnou potřebou více správců informačních systémů veřejné správy či potřebou spolupráce a koordinace na mezinárodní úrovni,

  • předkládá vládě k rozhodnutí programy obsahující pořízení nebo architektonické změny určených informačních systémů, investiční záměry akcí pořízení nebo architektonických změn určených informačních systémů a projekty určených informačních systémů nebo jejich architektonických změn v případě nesouhlasného vyjádření Agentury, nesouhlasí-li orgán veřejné správy s tímto vyjádřením.

 • Mění se působnost v rámci vytváření a předkládání Informační koncepce ČR z MV na RVIS

 • Rozšiřuje se okruh Orgánů veřejné správy také o ostatní subjekty souhrně nazývané Státní právnické osoby, tedy se povinnosti tohoto zákona dotýkají daleko většího okruhu subjektů.

 • Státní právnickou osobou je státní fond a právnická osoba zřízená nebo založená státem, pokud byla zřízena nebo založena za zvláštním účelem spočívajícím v uspokojování potřeb obecného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a je financována převážně státem nebo podléhá řídícímu dohledu státu, nebo je v jejím správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem.

 • Drobně se mění některé definice pojmů a rozdělují se dle významu na dvě skupiny po odstavcích v § 2.

 • Přidává se nový pojem, kdy architektonickou změnou se rozumí technické zhodnocení informačního systému veřejné správy spočívající ve změně jeho vnitřní struktury, části informačního systému veřejné správy nebo vlastností, vazby na jiný informační systém veřejné správy nebo vazby mezi částmi téhož informačního systému veřejné správy.

 • Technické zhodnocení informačního systému se nahrazuje Architektonickou změnou a upravují se související ustanovení.

 • Drobně se zpřesňují ustanovení ohledně povinností vyžádat si stanoviska DIA k informačním systémům a jejich architektonickým změnám.

 • Zpřesňuje se povinnost žádat o stanoviska DIA, a to skutečně na všechna pořízení, rozvoj a architektonické změny.

 • Výslovně se stanovuje, že porušení povinností k ISVS a nesplnění požadavků na souhlasná stanoviska DIA je přečinem porušení rozpočtové kázně se všemi z toho plynoucími důsledky.

 • Zakotvuje se výjimka z poskytnutí údaje subjektu, nebo údaje o využití, pokud by to znamenalo porušení zvláštního přístupu.

 • DIA nově spravuje Portál veřejné správy a Centrální místo služeb a Katalog Cloud Computingu.

 • Mění se působnost v oblasti Cloud Computingu také z MV na DIA.

 • V přechodných ustanoveních se stanovuje lhůta 2 roky pro státní právnické osoby na splnění všech požadavků.

 • Přechodná ustanovení řeší přesun pravomocí a personální otázky mezi MV a DIA k 1.4.2023.

ČÁST OSMÁ: Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

 • Mění se působnost z MV a SZR na DIA.

 • DIA je nově správcem Informačního systému datových schránek a má i související povinnosti.

 • Pro zpřesnění se pojem Místo podnikání u právnických osob nahrazuje Sídlem.

ČÁST DEVÁTÁ: Změna zákona o základních registrech

 • Zaniká Správa základních registrů, její práci přebírá DIA.

 • Správcem Registru obyvatel, Informačního systému základních registrů, Informačního systému sdílené služby a Autentizačního systému je nově DIA.

 • Mění se ustanovení týkající se povinností s přechodem z MV na DIA.

 • Ruší se automatické zasílání přehledu o využívání údajů ze základních registrů a Propojeného datového fondu do datové schránky, místo toho se zavádí povinnost DIA zpřístupnit celý přehled o využívání fyzické osobě prostřednictvím Portálu občana.

 • Upravují se ustanovení o zvláštním přístupu a související výjimky z povinnosti zařadit jej do přehledu o využívání údajů.

ČÁST JEDENÁCTÁ: Změna zákona o registru smluv

 • Správcem Registru smluv je nově DIA.

ČÁST DVANÁCTÁ: Změna zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

 • Orgánem pro dohled a akreditace je nově DIA.

 • Zřizuje se Správa státních služeb vytvářejících důvěru (SSSVD), která bude za určitých podmínek poskytovat kvalifikované služby státu a jeho orgánům.

ČÁST TŘINÁCTÁ: Změna zákona o elektronické identifikaci

 • Správcem Národního bodu (NIA) je DIA.

 • Orgánem pro dohled a akreditaci je DIA.

 • DIA nově umožní využití služby elektronické identifikace prostřednictvím NIA i pro ostatní kvalifikované správce (třeba podle zákona o bankách).

 • DIA je kvalifikovaným správcem a vydavatelem kvalifikovaného prostředku.

ČÁST ČTRNÁCTÁ: Změna zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

 • Povinnosti a pravomoce, a to včetně kontroly, přecházejí na DIA.

Copyright © 2022-2023 EGdílna