Přejít na obsah Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

MAAP: Mobile applications accessibility principles

Přeneseno z archivu webového portálu Přístupnost informací

Pramatka všech standardů k přístupnosti mobilních platforem, tímhle to v EU v roce 2015 začalo…

OBSAH

Co je to MAAP?

Mobile applications accessibility principles (MAAP)

Za zatím jediný ucelený rámec pro stanovení základních principů pro přístupnost mobilních aplikací a jejich obsahu lze považovat právě sadu principů MAAP. Tyto principy stanoví nejen principy pro samotnou přístupnost mobilních aplikací, ale i určují pro jaké oblasti je nutno přístupnost řešit.

Jedná se o stanovení základních principů s tím, že jejich technická realizace je závislá na konkrétní mobilní platformě.

Základní principy MAAP

Níže je soubor anglických i českých princopů MAAP

Tento dokument obsahuje i neoficiální český překlad principů MAAP.

Anglická verze

Basic principles of mobile application accessibility (MAAP)

English version

This document contains common principles of mobile application accessibility. These principles are applicable to any mobile platform. They provide accessibility and usability of mobile applications for people with disabilities and users of assistive technologies and special software on mobile devices.

Where to provide accessibility

For mobile applications it is necessary to provide:

 • Accessibility of application itself
 • Accessibility of content represented by application
 • Accessible store or other source for getting or purchasing application
 • Accessible help and user documentation
 • Accessible changelog and information about application changes and updates

Common principles of mobile application accessibility

Ten basic common principles follow below:

 1. All application elements must be described according to their meaning (except design elements).
 2. Functions of the controls must always be obvious.
 3. The application must be controlled by standard methods.
 4. The application must be fully functional even with assistive technologies and screen readers.
 5. Any information, content, elements and controls in the application must always be readable and designed with respect to accessibility and universality.
 6. The application must enable full controlling by keyboard or similar hardware.
 7. The application must behave predictably.
 8. The application must not change information or content without user knowing it.
 9. If any application features can not be accessible user must be informed about that.
 10. Any advertising content in the application must not restrict the accessibility and usability of the application.

Česká verze

Následuje dosud neoficiální český překlad

Základní principy přístupnosti mobilních aplikací

Česká verze

Tento dokument obsahuje základní společné principy pro přístupnost mobilních aplikací. Tyto principy jsou použitelné pro jakoukoliv mobilní platformu. Principy mají zajistit základní přístupnost a použitelnost mobilních aplikací pro osoby se zdravotním postižením a uživatele asistivních technologií a speciálního softwaru na mobilních zařízeních.

Kde je třeba zajistit přístupnost

U mobilních aplikací je třeba zajistit:

-● Přístupnost samotné aplikace

 • Přístupnost jejího obsahu
 • Přístupnost kanálu pro získání a správu aplikace
 • Přístupnou dokumentaci a nápovědu
 • Přístupné informace o aktualizacích a změnách v aplikaci

Společné principy přístupnosti mobilních aplikací

Níže je uvedeno deset základních společných principů:

 1. Veškeré prvky aplikace musejí být popsány dle jejich významu, kromě ryze designových prvků.
 2. Ovládací prvky aplikace musejí mít vždy jasnou svoji funkci.
 3. Aplikace musí být ovladatelná standardními metodami.
 4. Aplikace musí být plně funkční i s asistivními technologiemi a odečítači obrazovky.
 5. Informace a objekty v aplikaci musejí být vždy dobře čitelné a designované s ohledem na přístupnost a univerzalitu.
 6. Aplikace musí být ovladatelná klávesnicí či obdobnými hardwarovými prostředky.
 7. Aplikace se musí chovat předvídatelně.
 8. Aplikace nesmí měnit sdělované informace a obsah bez vědomí uživatele.
 9. U funkcí aplikace, jež nelze udělat přístupnými, to musí být uživateli sděleno.
 10. Jakýkoliv reklamní obsah v aplikaci nesmí omezovat přístupnost a použitelnost aplikace.

Ke stažení


Copyright © 2022-2023 EGdílna