Přejít na obsah Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Návrh implementace § 12 až 13 ZoPDS Právo na elektronickou identifikaci a technologickou neutralitu a souvisejících povinností služby

Toto je dokument Digitální a informační agentury zpracováný v rámci Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby

Elektronická identifikace

Elektronickou identifikací je postup používání osobních identifikačních údajů v elektronické podobě, které jedinečně identifikují určitou fyzickou či právnickou osobu nebo fyzickou osobu zastupující právnickou osobu. Obecně je upravena v nařízení eIDAS (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu) a v České republice je upravena především v zákoně č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci. Ten stanovuje pravidla a povinnosti mezi tzv. kvalifikovanými poskytovateli, kvalifikovanými správci, národním bodem pro identifikaci a autentizaci a uživateli využívající elektronickou identifikaci. Tyto pojmy vymezujeme dále:

 • Kvalifikovaný poskytovatel. V terminologii někdy také označovaný jako SeP (z angl. Service provider) je každý, komu je zákonem nebo výkonem působnosti daná povinnost ověřovat totožnost uživatele svých služeb.
 • Kvalifikovaný správce. V terminologii někdy také označovaný jako IdP (z angl. Identity provider) je pouze státní orgán nebo osoba, které byla udělena akreditace pro správu kvalifikovaného systému.
 • Kvalifikovaný systém. Kvalifikovaným systémem je systém elektronické identifikace, který:
  • spravuje kvalifikovaný správce,
  • splňuje předpisy Evropské unie upravující minimální technické specifikace, normy a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci,
  • umožňuje poskytnutí služby národního bodu pro identifikaci a autentizaci,
  • osobní identifikační údaje jedinečně identifikující osobu v okamžiku vydání prostředku pro elektronickou identifikaci jsou spojeny s danou osobou,
  • používá pouze prostředek pro elektronickou identifikaci, který je spojen s osobou, kterou identifikuje.
 • Národní bod pro identifikaci a autentizaci. Někdy též označovaný jako NIA (Národní identitní autorita) informační systém veřejné správy podporující proces elektronické identifikace a autentizace prostřednictvím kvalifikovaného systému. Funguje jako prostředník mezi kvalifikovanými poskytovateli a kvalifikovanými správci.

Z předchozích základních pojmů a pravidel vyplývá opakující se pojem elektronické identifikace, která ale není řešena jen v zákoně č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ale i v zákoně č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a dává uživatelům informačních systémů veřejné správy možnost využívat jejich služeb tzv. přístupem se zaručenou identitou. Přístupem se zaručenou identitou se myslí přístup do informačního systému veřejné správy nebo elektronické aplikace s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci, při jehož vydání nebo v souvislosti s ním anebo v souvislosti s umožněním jeho využití byla totožnost osoby ověřena státním orgánem, orgánem územního samosprávného celku nebo orgánem veřejné moci, který není státním orgánem ani orgánem územního samosprávného celku, nebo který byl vydán v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Možnost daná zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, tedy dává teoreticky širší pole působnosti pro správce informačních systémů veřejné správy, jak umožnit uživatelům elektronickou identifikaci s tím, že jde použít pro předem stanovené úkony:

 • Úkon, jehož náležitostí má být podpis toho, kdo jej činí, učiněný prostřednictvím informačního systému veřejné správy se považuje za podepsaný, umožňuje-li informační systém veřejné správy prokázání totožnosti toho, kdo úkon činí, s využitím elektronické identifikace, autorizaci úkonu tím, kdo úkon činí, a zpětné prokázání projevu vůle toho, kdo úkon činí.
 • Osoba, která je držitelem prostředku pro elektronickou identifikaci, který umožňuje přístup se zaručenou identitou, je oprávněna obstarat si s využitím tohoto prostředku výstup z informačního systému veřejné správy, který je neveřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem, který se jí přímo týká, nebo údaje vedené o ní v tomto informačním systému veřejné správy, a to i prostřednictvím portálu veřejné správy nebo s využitím národního bodu pro identifikaci a autentizaci. Správce portálu veřejné správy zveřejní na portálu veřejné správy informační systémy veřejné správy, z nichž lze výstup z informačního systému veřejné správy nebo údaje takto obstarat.
 • Osoba, která je držitelem prostředku pro elektronickou identifikaci, který umožňuje přístup se zaručenou identitou, je oprávněna umožnit s využitím tohoto prostředku poskytnutí výstupu z informačního systému veřejné správy, který se jí přímo týká, nebo údajů vedených o ní v informačním systému veřejné správy jiné osobě anebo veřejnému orgánu.

Ač by tedy čistě z pohledu právních předpisů bylo možné pro definované situace v zákoně č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, využívat pro elektronickou identifikaci i jiné prostředky než ty, kterou jsou kvalifikovaným systémem dle zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, nedává to pro využívání ve veřejné správě smysl. Pokud se má veřejná správa chovat hospodárně a efektivně, dává smysl využívat pouze kvalifikované systémy a národní bod pro identifikaci a autentizaci. Kvalifikovaných systémů je již dostatečné množství a uživatelé očekávají od veřejné správy jednotnost v jejich používání.

Právo na elektronickou identifikaci

Využívání elektronické identifikace v digitálních službách

Uživatel má právo na to, aby digitální služba, která vyžaduje ověřenou totožnost, využívala elektronickou identifikaci popsanou v předchozí kapitole. Správce dané služby má v tomto případě povinnost ohlásit do katalogu služeb, jakou úroveň důvěry od uživatele požaduje, aby ji mohl poskytnout. Pokud tak neučiní, považuje se za dostatečnou úroveň důvěry úroveň „značná“, tedy střední. Více o úrovních a poskytovaných prostředích je zde https://archi.gov.cz/nap:nia#seznam_poskytovatelu_identity_identity_provideridp

Ověření identity třetí osoby

Uživatel má právo, pokud zná identifikační údaje třetí osoby, aby si ověřil její identitu u Národního bodu pro identifikaci a autentizaci. Aby uživatel mohl tuto službu využít musí znát jméno a příjmení dané osoby v kombinaci buďto s adresou místa pobytu, datem narození nebo číslem a druhem identifikačního dokladu. Pokud uživatel zadá takovou kombinaci údajů, která neodpovídá právě jedné osobě, bude mu poskytnuta odpověď, že na danou kombinaci existuje více osob a musí zadat další údaj. Teprve až kombinace údajů bude odpovídat právě jedné osobě, poskytne se uživateli výpis aktuálních údajů vedených v registru obyvatel k dané osobě ve stejné sadě, jaká byla poskytnuta pro ověření, a navíc mu bude sdělen tzv. bezvýznamový směrový identifikátor. Tento identifikátor slouží pro budoucí jednoznačné ztotožnění, pokud se například změní původně známé údaje o osobě.

Pro veřejnou správu z tohoto ustanovení neplynou žádné implementační povinnosti, kromě informace, že se jedná o obecný způsob, jak nahrazovat a utlumovat využívání rodného čísla jako jedinečného identifikátoru pro systémovou i uživatelskou komunikaci https://archi.gov.cz/znalostni_baze:utlum_rc.

Fyzická identifikace

Mimo elektronickou identifikaci jsou zákonem uživateli dána i práva v případě fyzické identifikace (osobní provedení úkonu). Uživatel má právo pro ty úkony, u kterých je to v katalogu služeb uvedeno, aby se při jejich osobním provedení vyžadoval tzv. BOK (bezpečnostní osobní kód), který si může každý uživatel zvolit při vyzvedávání občanského průkazu.

Orgán veřejné moci, který toto chce toto právo uživateli umožnit, tedy nejprve musí označit dané úkony v katalogu služeb jako způsobilé pro doplnění prokázání totožnosti o BOK. Následně musí technicky zajistit propojení technické propojení s aplikací spravovanou Digitální a informační agenturou (Mobilní klíč eGovernmentu), který uživatel bude používat pro zadání BOK. Uživateli se prostřednictvím formuláře na Portálu občana dává možnost udělit generální souhlas či nesouhlas s vynucováním BOK pro ty úkony, u kterých je v katalogu služeb uvedena možnosti využití BOK při osobním provedení. Potvrzení o autentizaci, které má se vystavuje na žádosti uživatele při využití BOK pro osobní provedení úkonu nemá stanoven formát ani strukturu. Subjekty povinné vystavovat potvrzení po žádosti od uživatele by na něj měli minimálně uvést identifikaci uživatele, vystavovatele, datum provedení a identifikaci služby. Za vzor se může použít i předpis pro osvědčení podle § 5.

Technologická neutralita

Orgány veřejné moci nesmí své digitální služby vázat na konkrétní platformu či technologii, která by následně omezovala či nutila uživatele využívat tyto technologie a platformy. V ustanovení jsou dány výjimky z pohledu kybernetické bezpečnosti a nepřiměřené ekonomické náročnosti či dokonce veřejný zájem. Výjimky jsou tedy dány jednak poměrně široce a velmi neurčitě. Samotná technologická a platformová neutralita je v celkové šíři prakticky nemožná bez toho, aniž by si celý technologický a platformový ekosystém nenavrhla veřejná správa sama. To by jednak byla ekonomicky velmi náročné a výsledek by nemusel znamenat stejnou či lepší uživatelskou spokojenost. Hlavním cílem by tedy neměla být zcela platformová a technologická neutralita, ale využívání takových platforem a technologií, které se dají považovat za „de facto“ standardy, a které uživatelé znají či očekávají. Pokud například existuje uživatel, který využívá málo rozšířený operační systém a internetový prohlížeč nepodporující potřebné webové standardy pro zobrazení a vyplnění elektronické formuláře, nemůže se odvolávat na zajištění technologické a platformové neutrality, protože přizpůsobení se tomuto případu by bylo velmi ekonomicky náročné a mohlo by to ohrozit kybernetickou bezpečnost. Naopak by se orgány veřejné správy měly vyvarovat nucenému využívání i „de facto“ standardů tam, kde nejsou nezbytné. Příkladem může být povinné připojení přílohy, která je ve formátu tabulkového procesoru s makry vytvořeném v programu Microsoft Excel. Tím, že orgán veřejné moci vyžaduje po uživateli, aby tuto přílohu připojil, porušil technologickou a platformovou neutralitu, protože i bez velkých ekonomických dopadů a bez ohrožení kybernetické bezpečnosti, lze tuto povinnost zpracovat jako elektronický formulář, který je součástí digitální služby.

Veškeré výstupy z digitální služby by následně měly být v otevřeném a strojově čitelném formátu. Tato povinnost se dá sloučit i do jednoho dokumentu, kdy očekáváme, že většina výstupů bude formou dokumentu ve formátu PDF, do kterého může být ve verzi 3A vložena příloha obsahující datovou strukturu ve formátu XML. Celý tento kontejner by tedy obsahoval jak lidsky čitelnou podobu výstupu digitální služby, tak strojově čitelný obsah, a zároveň by celý kontejner byl otevřeném formátu.


Copyright © 2022-2023 EGdílna